เรียงความรางวัลชนะเลิศ เรื่อง "ข้าวเหลืองปะทิว"

                                                                                 ข้าวเหลืองปะทิว
                “ข้าว”ถือว่าเป็นพืชหลักของคนไทย ซึ่งมีพันธุ์อยู่มากมาย และคุณภาพย่อมแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละภาค ภาคใต้แม้จะมีพื้นที่ติดกับทะเล ซึ่งทำให้ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพประมง แต่ก็ยังมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่ยึดอาชีพทำนาอย่างเหนียวแน่น แม้พื้นที่นาบางแห่งจะกลายเป็นสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็ตาม ชาวนากลุ่มนี้ก็ยังคงอนุรักษ์พื้นที่นาและพันธุ์ข้าวของชาวปะทิวไว้คือ พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิว
                ข้าวเหลืองปะทิวเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอปะทิว ปลูกครั้งแรกประมาณ พ.ศ. ๒๓๔๐ บริเวณบ้านเกาะหรือเกาะชะอม  ในพื้นที่ของหัวเมืองยิ่ง เจ้าเมืองอำเภอปะทิว ต่อมาได้แพร่ขยายสู่ชุมชนบ้านคอนตะเคียน บ้านหัวนอนและบ้านดอนแตง พ.ศ.๒๔๐๐ ได้ขยายพื้นที่ปลูกไปยังตำบลดอนยาง ตำบลปากคลอง ตำบลสะพลีบริเวณบ้านคลองช้างตาย ซึ่งเป็นบ้านปากด่านในปัจจุบัน ต่อมาได้มีผู้นำไปปลูกยังต่างอำเภอและจังหวัดในภาคกลาง เช่น เพชรบุรี ราชบุรี ฯลฯ เมื่อพ.ศ.๒๔๙๘ กรมการค้าได้นำไปปลูกเพื่อคัดเลือกพันธุ์ แบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้รับการพิจารณาเป็นพันธุ์รับรองเป็นพันธุ์เหลืองปะทิว ๑๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘
               ข้าวเหลืองปะทิวหรือข้าวเหลืองปะทิว ๑๒๓ เป็นข้าวพันธุ์หนัก ลำต้นสูงเหมาะต่อการปลูกในสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม ปลูกในดินเปรี้ยวได้ เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร ออกดอกประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน คอรวงยาว เมล็ดยาว ข้าวสารแกร่งมีสีขาวเลื่อมมัน เมื่อหุงเป็นข้าวสุกแล้วจะร่วนค่อนข้างแข็งเหมาะกับผู้บริโภคที่นิยมข้าวแข็งโดยเฉพาะคนในภาคใต้
               ข้าวเหลืองปะทิวเป็นพันธุ์ข้าวของชาวอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของอำเภอ    ปะทิว เมื่อหุงแล้วขึ้นหม้อทำให้ได้ปริมาณข้าวสุกมาก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชาวปะทิวที่ได้บำรุงพันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวไว้ให้ลูกหลาน
คนรุ่นหลังจึงควรอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวไว้ โดยการอนุรักษ์ที่นาและดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการทำนาและปลูกพันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวให้ลูกหลานได้รับประทานและรู้จักทั่วกัน เพื่อให้ชาวปะทิวได้ภูมิใจ
ดังคำขวัญ
                      “ชาวปะทิวภูมิใจ ข้าวไทยล้ำค่า
                  ขอเชิญชาวนา ปลูกข้าวเหลืองปะทิว”

Views: 4313

ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ