การประชุมชี้แจงเครือข่ายโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษารับผิดชอบการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537และสืบเนื่องจากนโยบายของกระทวงศึกษาธิการ ต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบท จึงได้มอบหมายให้สถานีโทรทัศน์ ETVปรับผังรายการใหม่ มีรายการที่เสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้นหลายรายการ ได้แก่ รายการ Student channel รายการ ETV ติวเข้ม O-NET ม.ปลาย รายการ ETV ติวเข้ม ม.ต้น รายการครูจอแก้ว ป.4 ป.5 ป.6 เป็นต้นดังนั้น ในปีงบประมาณ 2553 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV โดยกำหนดพื้นที่จัดประชุมชี้แจงใน 5 ภาค สำหรับภาคใต้กำหนดพื้นที่จัดประชุมที่จังหวัดชุมพร ในวันที่21 กรกฎาคม2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เวลา 08:30 – 13:00 น. ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 148 โรงเรียน (โรงเรียนละ 1คน) และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร จำนวน 1 คน ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอในจังหวัดชุมพร จำนวน 8 คน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ขอให้โรงเรียนส่งผู้เกี่ยวข้องกับการใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบการเรียนการสอนเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นและให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่13 กรกฎาคม2553

Views: 28

ความคิดเห็น

คุณจำเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

วันนี้เป็นวันเกิดใคร?

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ