ประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

รายละเอียดของข่าว

ประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

เวลา: กุมภาพันธ์ 4, 2011 at 6pm to มีนาคม 31, 2011 at 7pm
สถานที่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ถนน: เอเซีย
อำเภอ/จังหวัด: อำเภอเมืองชุมพร จ.ชุมพร
โทรศัพท์: 089-871-7210
ประเภทของข่าว: ประกาศ, ก.ค.ศ.
ข่าวโดย: สมศักดิ์ เรืองศรี
ล่าสุด: กุมภา 8, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

           สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

          ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน ก.ค.ศ.และสำนัก

งาน ก.ค.ศ.ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554

นั้น    บัดนี้  การเลือกตั้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อดังนี้

  1 ผู้แทนผู้อำนวยการ สพป.  - นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร

  2 ผู้แทน ผอ.สพม. - นายสมเกียรติ  บุญรอด

  3 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ฯ สังกัด สพป. - นายสำเริง กุจิรพันธ์
  4 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ฯ สังกัด สพม.

      - นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์

  5 ผู้แทนข้าราชการครูสังกัด สพป.จำนวน 3 คน  คือ

      1) นายนิวัฒน์  จรุงจิตต์ 2) นายสนอง ชาระมาตย์

      3) นายสุปัน ประทุมทอง

 6 ผู้แทนข้าราชการครู สังกัด สพม. - นายสงกรานต์ จันทร์น้อย

 7 ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา

       - นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง

8 ผู้แทนข้าราชการครู สังกัด สป. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  สถาบันการพลศึกษา

ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

   - นางยุพา  ประเสริฐยิ่ง

9 ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัด สพป.

   - นายวิศร์ อัครสันตติกุล

10 ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัด สพม.

    - นายสุทธิพร ไชยพิเดช

               ประกาศ  ณ  วันที่ 28 มกราคม  พ.ศ.2554

                       

ผู้ประกาศ  :  นางศิริพร  กิจเกื้อกูล

                 เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ผู้บันทึกข้อมูล   samanaru@hotmail.com

                     นายสมศักดิ์  เรืองศรี

ป้ายแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

RSVP for ประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. to add comments!

Join สังคมครูไทย...จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมกิจกรรม (1)

ครูไทยเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "ร้อยดวงใจให้การศึกษา ร้อยปัญญามุ่งพัฒนาเด็กไทย"

เรียนรู้ พร้อมแบ่งปัน

  • ชื่อรูปภาพประจำตัวของสมาชิกในชุมชนนี้ขอความกรุณาให้ใช้ภาพจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับ
  • การอภิปราย เพิ่มภาพ แทรกวิดีโอหรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ ขอให้เลือกให้ตรงหัวข้อด้วยครับ
  • ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ